Стихотворение о Нурмагомеде Гаджимагомедове

Стихотворение о Нурмагомеде Гаджимагомедове

Россия ццахх увкусса
Ч1у баюнни пашмансса,
Жула лакрал виричув
Нурмах1аммад акъасса.

Украиннал аьрщарай
Ц1аравун му ххявххунни,
Жула ватан ядуван
Мунал нанижат бувунни.

Полковник буттал арснал
Цамув умуд бакъая,
Унгу-унгуну мунан
Лахьин бувуну бия.

Душмантурал канихьун
Тач1ав къалагайссар кун,
Мунал аькьлусса бак1рал
Бак1райн лавсунни бивк1у.

Гьалмагътал хвассар буван,
Къачагътал бухлаган бан,
Х1ажимах1аммадовлул жан дуллунни рязину.

Ва жула Дагъустаннай
Мукун кьянкьасса вирттал,
Кьюнкьарах к1исса бивзун
Лит1ун байссар
Душмантал.

Лакрал миллатрал инсан
Нурмах1аммад т1исса ц1а
Тарихраву ливч1уссар
Мусил ц1уку лавсусса.

Мудан дак1ний битанну,
Оьрч1аран лахьин банну
Х1ажимах1аммадовлул
Гьунардая бусанну.

Аварская поэтесса, жительница с.Новочуртах Новолакского района Нуцалай Султанова
 

04 мая 2023 года, 09:47

Администрация

Яндекс.Метрика